Bỏ qua nội dung

Người nghèo Hànội và bảng khảo sát

Tháng Mười Hai 12, 2012

Giá trị của một nghiên cứu xã hội học tùy thuộc rất nhiều vào dụng cụ khảo sát thực tiển. Nghiên cứu về người nghèo ở Hànội  của ông Johannes Loh và đồng sự (Asian Trends Monitoring) không là một ngoại lệ. Liên kết dưới đây cho ta tiếp cận sáu trang bảng điều tra, dựa trên đó những khảo sát viên đã đi thực tiển để thu lượm dữ kiện.

PPS Vietnamese formatted

 

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.