Skip to content

Les traces du passé – Vết tích thời đã qua

Tháng Mười 22, 2015
:es vieux "instruments" de travail - sách và tài liệu cũ, giáo trình, tiểu luận ra trường của học trò, ...

Mes vieux “instruments” de travail: syllabus, TFE des étudiants, … – Sách và tài liệu cũ, giáo trình, tiểu luận ra trường của học trò tôi, …

 

Voici un tableau d'un de mes premiers rapports de recherches (1975)  Vã lại nhiều tài liệu đã quá hạn sử dụng...

Voici un tableau d’un de mes premiers rapports de recherches (1975) Vã lại nhiều tài liệu đã quá hạn sử dụng…

 

Tout est dépassé, squf peut être ce dessin illustrant un détail de mon enquête sur Les visiteurs du Sqrt Tilman -  Quá hạn sử dụng - trừ ảnh hí họa này - một nhà xã hội học hỏi hai đối tượng "Bạn có đủ ghế ngồi chứ?"

Tout est dépassé, sauf peut être ce dessin illustrant un détail de mon enquête sur Les visiteurs du Sart Tilman – Quá hạn sử dụng cả – trừ ảnh hí họa này – một nhà xã hội học đang hỏi hai đối tượng tại thực địa: “Bạn có đủ ghế ngồi chứ?”

 

Một đời đi dạy… Tôi đang nghĩ đến việc dọn dẹp tủ sách và tủ tài liệu để những người thừa kế sau này không phải bận tâm về chuyện đó.

 

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.