Bỏ qua nội dung

Chân lý là cái gì có lợi cho tổ quốc cho nhân dân?

Tháng Sáu 21, 2016

La vérité doit être utile à la patrie et au peuple?

.

Tác giả Nguyễn Duy Xuân nhắc lời bác Hồ: “Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, tức là không phải chân lý”.

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Chan-ly-la-cai-gi-co-loi-cho-To-quoc-cho-Nhan-dan-post168821.gd

Thật sao? Tức là chân lý thực dụng đến bậc đó ? Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng chân lý là những gì khách quan, không dính líu gì đến bàn quan thiên hạ. Có chăng là nhiều sự thật làm mếch lòng. Nhưng ta cần hướng đến chân lý đề mở rộng tầm nhìn, trốn u tối, mu muội và giáo điều.

Cái “chân lý” mà Bác Hồ nói có lẻ, đúng hơn,  là một trong những cấu thành của Đạo đức ? Hay  là cách Bác “dạy” các nhà báo phải suy nghĩ đến những gì ích nước lợi dân? 

Nguyễn Huỳnh Mai

Đã đóng bình luận.