Bỏ qua nội dung

Trẻ Pháp ở viện bảo tàng

Tháng Một 15, 2017
Rất sớm, trẻ làm quen với các văn hóa khác. Ở đây là trong Viện Bảo tàng các văn hóa Á đông - Musée Guimet, Paris

Rất sớm, trẻ làm quen với các văn hóa khác. Ở đây là trong Viện Bảo tàng nghệ thuật Á đông – Musée Guimet, Paris

Lắm khi chúng chưa tiếp cận được nhiều, nhưng được cha mẹ dẫn đi làm quen ...

Lắm khi chúng chưa tiếp cận được nhiều, nhưng được cha mẹ dẫn đi làm quen …

Và chúng tập tành khám phá

Và chúng tập tành khám phá

Bảo tàng nào cũng có những không gian dành cho trẻ

Bảo tàng nào cũng có những không gian dành cho trẻ

Lớn hơn, thì chúng đi cùng thẩy giáo

Lớn hơn, chúng đi cùng thẩy giáo – đây là ở Bảo tàng nhân chũng (Musée de l’Homme)

Và thực sự học ở viện bảo tàng

Và thực sự học ở viện bảo tàng

Chăm chú quan sát và ghi chép

Chăm chú quan sát, trao đổi với nhau và ghi chép

Viện bảo tàng là một nơi học vui, đầy màu sắc

Viện bảo tàng là một nơi học vui, đầy màu sắc

Nguyễn Huỳnh Mai – Ảnh và chú thích

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.