Bỏ qua nội dung

Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo

Tháng Tư 1, 2017

La commission de réforme de l’éducation et de réforme de la formation

Thành phần của Ủy ban này, đăng trên Vietnamnet

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/danh-sach-thanh-vien-uy-ban-quoc-gia-doi-moi-giao-duc-va-dao-tao-364348.html

bao gồm nhiều nhà quản lý – hàng Thứ trưởng, Bộ trưởng trở lên –  cộng với  vài nhà quản lý các Đại học

có những Bộ trưởng những bộ như Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên môi trường, TTTT, … cũng sẽ …”lo” đổi mới giáo dục 

Trái lại, trong danh sách các thành viên của Ủy ban  hoàn toàn không có chuyên viên giáo dục nào, không có các giáo viên các trường Sư phạm chẳng hạn. Cũng không thấy sự có mặt của các đại diện các trường trung học hay cơ sở giáo dục mầm non..

Giáo dục mầm non có lẻ chưa được …đầu tư đúng mức. Mặc dù là từ hơn nửa thế kỷ nay, nhiều nhà giáo nêu  tầm quan trọng của hệ giáo dục này.

Muốn cho “sản phẫm đầu ra” của giáo dục đào tạo uyển chuyển phủ hợp với nhu cầu của thị trường ngành nghề có lẻ cũng cần đại diện  phía bên CEO của kỹ nghệ và công thương, những người thuộc giới tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Một Ủy ban tương tự, ở Bỉ, lại sẽ có thêm đại diện của sinh viên – thông thường là chủ tịch tập đoàn sinh viên quốc gia.

Tức là thành một tổng thể dân chủ và bao gồm những diễn viên biết thực trạng và có vốn liếng chuyên môn – một tổng thể có khả năng làm việc thiết thực.

Chứ một Ủy ban chỉ gồm các “quan lớn ”  thì quí vị này sẽ làm được gì? Hay chỉ để nhận jetons de présence – tiền thù lao hiện diện – ?

Nguyễn Huỳnh Mai

Cập nhật

 

Có thể  Hội đồng này  “hay” hơn. Với một cấu trúc tương tự, những vai trò và chức năng không khác gì, nhưng thành phần có nhiều phụ nữ hơn, có ba đại diện các trường sư phạm và thêm tên của vài nhân sĩ thuộc hàng kỳ cựu. Trong số 22 thành viên, theo danh sách của Hội đồng này, tôi thấy bà Nguyễn thị Ly, qua những bà đã viết, là một thành viên … ngồi đúng chỗ.

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/danh-sach-hoi-dong-quoc-gia-giao-duc-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-363392.html

Nhưng hai Ủy ban/Hội đồng cho những chức năng tương tự ?

Đã đóng bình luận.