Bỏ qua nội dung

Thương cảm, thấu cảm, trắc ẩn, … tri thức ta đang ở đâu?

Tháng Sáu 24, 2017

L’empathie, la compréhension d’autrui, l’amour du prochain, … des notions mal maîtrisées à travers les sujets du Bac  au Vietnam?

Đọc bài này, trên Lao động

http://laodong.com.vn/giao-duc/de-thi-mon-ngu-van-thpt-quoc-gia-2017-di-vao-vet-xe-do-676404.bld

ta có thể hiểu là các đề thi được quyết định bởi những chuyên viên thiếu cập nhật về tri thức, rằng từ đó làm sao đề thi có thể đánh giá được khả năng đọc, hiểu và bình luận của thí sinh?

Về nội dung, tôi đã bàn về sự thương cảm từ nhiều năm rồi. Thần kinh học, tâm lý học và đạo đức học có nhiều đóng góp về vấn đề này.

Xin giới thiệu ở đây

https://huynhmai.org/2013/06/16/su-thuong-cam-te-bao-than-kinh-guong/

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.