Bỏ qua nội dung

Gia tài của các hộ dân ở Pháp

Tháng Ba 18, 2018

La fortune des français suivant le dernier recensement de l’INSEE

.

Vài con số theo dữ kiện mà Viện Quốc gia Thống kê và nghiên cứu kinh tế, INSEE, ở Pháp, vừa công bố.

.

10% các hộ dân Pháp có gia tài trung bình trên 595.700 euros trong khi 10% những hộ khiêm tốn nhất thì gia tài của họ trung bình, không tới 4.300 euros.

Tức là giữa người giàu và người nghèo tỉ lệ là 139 lần. Bất bình đẳng về gia tài cao hơn bất bình đẳng lợi tức.

.

Chi tiết hơn thì gia tài của 50% các gia đình – khái niệm median – ở khoảng 160.000 euros – phần lớn là bất động sản và trong đó chính yếu là sở hữu ngôi nhà họ ở. – 60% dân Pháp không phải ở nhà thuê. .

Ngoài bất động sản, phần gia tài còn lại ở dạng sở hữu chứng khoán, tiền để dành, vật dụng tiêu dùng có tính bền vững như xe cộ, trang bị nhà cửa hay các bảo vật như nữ trang, tác phẫm nghệ thuật.

Bài này bắt đầu với 10% những người giàu. Họ sở hữu 47% tổng số gia sản của toàn nước.

Nếu chỉ kể 1% những người giàu nhất thì 1% này sở hữu 16% tổng số với một gia tài trung bình, cho mỗi nhà trong số này, cả 1,95 triệu euros.

1 euro = 27.800 đồng

Một hộ dân – tiếng Pháp : ménage – là một người hay một nhóm người, không bó buộc phải có liên hệ gia đình hay bà con,  ở cùng đưới một mái nhà và có chung một bếp. Hộ dân trung bình ở Pháp ở độ trên dưới hai người.

Khái niệm median160.000 euros là mức gia tài  mà 50% các hộ dân không có nổi. Trong khi 50% các hộ dân khác thì gia tài của họ vượt mức này.

Mức median khác mức trung bình. Gia tài trung bình là lấy tổng số các gia tài chia cho số hộ. Con số gia tài trung bình không có ý nghĩa vì số gia tài của các hộ giàu làm tăng số trung bình.

Cũng như chia tổng sản lượng quốc gia cho dân số ra lợi tức bình quân trên đầu người – con số này che hiện trạng là trong một nước đã thoát nghèo như Việt Nam, lợi tức bình qnân trên 2000 US dollars/năm/người. Nhưng có biết bao người phải sống với 2 US dollars/ngày.  

Nguyễn Huỳnh Mai

Sources:

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2017614

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2017612?sommaire=2017614

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.